Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies
serwisu i aplikacji Eating Point

 

 1. Informacje podstawowe

 

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies strony internetowej http://elbekom.pl. (dalej: „Polityka prywatności”) ma na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności pisane z wielkiej litery, o ile co innego nie wynika z treści Polityki prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Leszek Kaczmarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ELBEKOM” Leszek Kaczmarczyk, adres: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, NIP: 8392234606, REGON: 220215167

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, z Administratorem można skontaktować się:

 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@elbekom.pl

 

 1. Gromadzone dane oraz informacje o źródłach pozyskiwania danych

 

W celu korzystania ze Strony, wymagane może być podanie następujących danych:

 

1. Podczas rejestracji konta Użytkownik podaje następujące dane:

 

 1. Adres e-mail;
 2. hasło.

 

2. Podczas składania Zamówienia Zamawiający podaje następujące dane:

 

 1. firma (oznaczenie przedsiębiorcy);
 2. NIP;
 3. Imię i nazwisko osoby do kontaktu;
 4. Adres siedziby;
 5. Adres e-mail;
 6. Telefon;
 7. Kraj;
 8. Adres dostawy.

 

3. Podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane mogą być następujące dane Użytkowników:

 

 1. adres IP;
 2. data i czas wizyty na stronie;
 3. typ systemu operacyjnego;
 4. typ i wersja przeglądarki internetowej,
 5. adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na Stronę oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania);
 6. rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

 

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach: 

 

 

 1. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy lub podjęcia kroków na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co obejmuje:
 1. udostępnianie Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie;
 2. założenie i prowadzenie Konta;
 3. składanie, obsługę i dostawę Zamówień;

 

 1. przetwarzanie jest konieczne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co obejmuje:
 1. dokonywanie rozliczeń;
 2. rozpatrywanie reklamacji;

 

 1. przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co obejmuje:
 1. odpowiadanie na wiadomości i pytania Użytkowników;
 2. ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników Serwisu i Aplikacji.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych stanowi warunek świadczenia poszczególnych usług przez Sprzedawcę (np. danych niezbędnych do wykonania Umowy). Brak podania tych danych uniemożliwia złożenie Zamówienia.

 

Wszelkie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Użytkownik nie ma obowiązku udzielenia zgód. Brak udzielenia zgody oznacza, że Administrator nie będzie mógł korzystać z danych osobowych Użytkownika w celach objętych zgodą. 

 

 1. Wycofanie zgody

 

Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie poprzez przesłanie prośby na adres e-mail: biuro@elbekom.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez następujące okresy: 

 

 1. przetwarzanie danych w celu świadczenia usług na podstawie Umowy zawartej z Sprzedawcą – dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy;
 2. przetwarzanie danych w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości lub do czasu rozpatrzenia procesu reklamacyjnego;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Administratora – dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych Użytkowników

 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy zawartej przez Administratora, w tym:

 1. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony, np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz strony internetowe Administratora, podmiotom dostarczającym Sprzedawcy narzędzia analityczne i marketingowe;
 2. podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowej, podatkowej;
 3. dostawcom hostingu;
 4. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy realizacji Zamówienia tj. podmiotom dystrybuującym Towary, dostawcom Towarów, podmiotom wykonującym usługi kurierskie, podmiotom wykonującym obsługę informatyczną.
 5. innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, którzy prowadzą rozmowy handlowe, bankom. 

 

 1. Prawa Użytkownika

 

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 3. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Usługodawcy danych osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Usługodawca przesłał te dane innemu administratorowi, jednakże Usługodawca zrobi to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który nie jest nadrzędny wobec interesu lub  praw i wolności Użytkownika, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@elbekom.pl, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

 

Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO). Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

 

Dane osobowe Użytkowników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

 

Dane osobowe Użytkowników nie będą co do zasady przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowej. 

 

Administrator korzysta z usługi Google Analytics. Ze względu na lokalizację serwerów, Google Analytics może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO.

 

 1. Pliki cookies

 

Strona może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacjami, które są zapisywane przez serwer wykorzystywany przez Administratora na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) Użytkownika. 

 

Przeglądarki stron internetowych zainstalowane w urządzeniu Użytkownika umożliwiają zarządzanie ustawieniami plików cookies. W zależności od stosowanej przeglądarki internetowej, Użytkownik może zmieniać te ustawienia, w szczególności Użytkownik może wyłączyć domyślną obsługę plików cookies, ustalić które pliki cookies mają być blokowane lub usunąć zapisane na urządzeniu Użytkownika pliki cookies. Szczegółowe informacje o ustawieniach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Analogiczne dane o wykorzystywanych plikach cookies znajdują się w Aplikacji.

 

Pliki cookies są stosowane za zgodą Użytkownika. Użytkownika wyraża zgodę za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej w jego urządzeniu.

 

Stosowanie plików cookies umożliwia m.in. usprawnienie procesu korzystania Usług oraz tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Aplikacji. Pliki cookies można podzielić m.in. na następujące rodzaje:

  1. sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub Aplikacji;
  2. stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  3. zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej, innej niż Serwis;
  4. niezbędne” – pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i Aplikacji;
  5. „analityczne” – pliki cookies, które przechowują informacje o sposobie korzystania z Serwisu i Aplikacji, stosowane dla poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu i Aplikacji;
  6. „reklamowe” – pliki cookies, które umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam dla Użytkowników.

 

Wykorzystanie cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego urządzeń końcowych. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu i Aplikacji, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach operatorów tych przeglądarek.

 

Informujemy, że niektóre pliki cookies stosowane na stronie są plikami podmiotów trzecich:

 

 1. Google 

 

Google Analytics

 

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google Ireland Limited. Google Analytics używa plików cookies w celu analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu.

 

Z informacjami dotyczącymi wykorzystywania przez Google gromadzonych danych można zapoznać się pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Użytkownik może wyłączyć możliwość wykorzystywania danych w Google Analytics, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Odnośniki do innych stron

 

W naszym Serwisie znajdują się zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności. 

 

Wtyczki do mediów społecznościowych 

 

W naszym Serwisie znajdują się wtyczki do mediów społecznościowych. Wtyczki mogą powodować przesyłanie plików cookies (w tym Twoich danych osobowych) serwisom społecznościowym. W celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies przez serwisy społecznościowe, należy zapoznać się z politykami tych serwisów.  

 

Zmiany Polityki prywatności

 

W celu zapewnienia zgodności przekazywanych informacji z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, w których informacje o ochronie danych osobowych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione Usługi i funkcjonalności oferowane przez naszą Stronę. Zmiana Polityki prywatności zostanie dokonana poprzez umieszczenie nowego tekstu na Stronie. Polityka prywatności wejdzie w życie automatycznie przy kolejnej wizycie na naszej Stronie 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2023 r.