Polityka prywatności

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Zamawiających, korzystających ze strony internetowej http://elbekom.pl.

2. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu dostępnego pod adresem http://elbekom.pl/webpage/regulamin.html (dalej: „Regulamin”).

3. Wyrazy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane Regulaminem, chyba że zostało im przypisane odrębne znaczenie w niniejszej polityce prywatności.

4. Administratorem danych osobowych jest Leszek Kaczmarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ELBEKOM” Leszek Kaczmarczyk, adres: os. Bolesława Śmiałego 9 lok. 6, 60-682 Poznań, NIP: 8392234606, REGON: 220215167.

5. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania wyznaczone przez właściwe przepisy prawa.

 

II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 

1. Podczas rejestracji konta Użytkownik podaje następujące dane:

1)      Adres e-mail;

2)      hasło.

2. Podczas składania Zamówienia Zamawiający podaje następujące dane:

1)     firma (oznaczenie przedsiębiorcy);

2)     NIP;

3)     Imię i nazwisko osoby do kontaktu;

4)     Adres siedziby;

5)     Adres e-mail;

6)     Telefon;

7)     Kraj;

8)     Adres dostawy.

3. Podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane mogą być następujące dane Użytkowników:

1)      adres IP;

2)      data i czas wizyty na stronie;

3)      typ systemu operacyjnego;

4)      typ i wersja przeglądarki internetowej,

5)      adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na Stronę oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania);

6)     rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

 

III. CEL ZBIERANIA DANYCH

 

1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika lub Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu prowadzenia konta, lub w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO].

2. Dane Użytkownika lub Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik, lub Zamawiający udzielił w tym zakresie odrębnej zgody w trakcie procesu zakładania konta, lub składania Zamówienia [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

3. Po wyrażeniu zgody wskazanej w ust. 2 informacje handlowe będą przesyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Zamawiającego, chyba że Użytkownik lub Zamawiający wskazał inny sposób przesyłania informacji handlowych.

4. Zamawiający może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w ust 2.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. podmiotom wykonującym serwis Towarów, podmiotom dystrybuującym Towary, dostawcom Towarów, podmiotom wykonującym usługi kurierskie, podmiotom wykonującym usługi księgowe, podmiotom wykonującym obsługę informatyczną.

- innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, którzy prowadzą rozmowy handlowe, bankom.  

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 

Dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego nie są przekazywane poza teren Polski.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe pozyskane w celu prowadzenia konta, w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy sprzedaży Towarów są przechowywane przez Administratora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy sprzedaży Towarów.
 2. Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania informacji handlowej są przechowywane do czasu, aż Użytkownik lub Zamawiający zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, bądź Administrator uzna, że dane się zdezaktualizowały.

 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW I ZAMAWIAJĄCYCH

 

Użytkownik lub Zamawiający posiada następujące prawa: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych

Jeżeli zdaniem Użytkownika lub Zamawiającego nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane, może zażądać, aby Administrator je usunął.

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik lub Zamawiający może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli zdaniem Użytkownika lub Zamawiającego Administrator posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub Zamawiającego lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce aby Administrator je usunął, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Użytkownika lub Zamawiającego; lub na czas wniesionego przez Użytkownika lub Zamawiającego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw „marketingowy”. Użytkownik lub Zamawiający ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik lub Zamawiający skorzysta z tego prawa  - Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Użytkownik lub Zamawiający ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzane jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Wówczas Użytkownik lub Zamawiający powinien wskazać Administratorowi szczególną sytuację, która zdaniem Użytkownika lub Zamawiającego uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub Zamawiającego lub też dane są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do przenoszenia danych

Użytkownik lub Zamawiający ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Użytkownika lub Zamawiającego, które zostały dostarczone Administratorowi na podstawie umowy lub zgody. Użytkownik lub Zamawiający może także zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Użytkownik lub Zamawiający uważa, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili Użytkownik lub Zamawiający ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 

 1. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia konta, lub w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy sprzedaży Towarów jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli Użytkownik lub Zamawiający odmówi podania danych wówczas Administrator może odmówić zawarcia umowy.
 2. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej jest dobrowolne. Niepodanie danych w tym celu uniemożliwi przesłanie przez Administratora informacji handlowej.

 

IX. PLIKI COOKIES

 

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnym numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1)      dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);

2)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

3)      utrzymania sesji Użytkownika, w szczególności po zalogowaniu na konto;

4)      identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na Stronę.

3. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

5. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 

X. DANE KONTAKTOWE

 

W celu uzyskania kontaktu z Administratorem w sprawie danych osobowych  Użytkownik lub Zamawiający może posłużyć się następującymi kanałami komunikacji:

1)forma elektroniczna – biuro@elbekom.pl;

2)forma listowna – ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań;

3)kontakt telefoniczny – 61 670 32 08.