Regulamin

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Zamawiający może składać Sprzedawcy Zamówienia Towarów prezentowanych na Stronie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów. 

 

§ 1. [Definicje]

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Leszek Kaczmarczyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „ELBEKOM” Leszek Kaczmarczyk, adres: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, NIP: 8392234606, REGON: 220215167;
 2. Siedziba firmy – lokal mieszczący się przy ul. Obornickiej 330, 60-689 Poznań;
 3. Strona – strona internetowa funkcjonująca pod adresem: http://elbekom.pl, prowadzona przez Sprzedawcę;
 4. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych za pomocą Strony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 5. Zamawiający  każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca Zamówienia związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Strony oraz z niej korzysta;
 6. Zapytanie ofertowe – niestanowiąca oferty ani odpowiedzi na ofertę lista Towarów sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pomocą Strony, które Zamawiający zamierza kupić od Sprzedawcy;
 7. Klient – podmiot, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą;
 8. Konsument –  Klient, który jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności cywilnoprawnych, który przyjął Ofertę i zawarł Umowę ze Sprzedawcą oraz dokonuje zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością. W rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie Konsument oznacza także osobę fizyczną zawierającą umowę (dokonującą zakupu) bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony, mogący być przedmiotem Zamówienia;
 10. Cena – wyrażona w złotych polskich cena Towaru brutto (z podatkiem VAT), umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy;
 11. Oferta – oferta sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego składana Zamawiającemu przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 12. Zamówienie – odpowiedź Zamawiającego na Ofertę przyjmująca Ofertę;
 13. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym po przyjęciu Oferty przez Zamawiającego;
 14. Dostawca - firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 15. Dostawa - czynność polegającą na dostarczeniu Towaru Zamawiającemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy;
 16. Koszty dostawy – opłata za dostawę Towaru do Zamawiającego, pokrywana przez Zamawiającego;
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz zasady dostępu i korzystania ze Strony.
 2. Składając Zapytanie ofertowe, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz z Polityką Prywatności oraz w pełni je akceptuje.
 3. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jako Oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powinna być traktowana odpowiedź Sprzedającego na Zapytanie ofertowe złożone przez Zamawiającego.
 4. Dostęp do Strony wymaga:
 1. korzystania z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową, a także 
 2. wyposażonego w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony, to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 97.0.1072.69, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 1. W celu korzystania z usług dostępnych na Stronie, w tym złożenia Zapytania ofertowego dotyczącego Towarów za pośrednictwem Strony, konieczne jest posiadanie przez Zamawiającego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zgodnie z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 3. W trakcie prowadzenia prac mających na celu ulepszenie Strony lub jej konserwację, dostęp do Strony może być czasowo wyłączony lub utrudniony. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku pracami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony, spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich, siłą wyższą lub niekompatybilnością Strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 5. Przeglądanie Towarów Sprzedawcy zaprezentowanych na Stronie nie wymaga zakładania Konta.
 6. Wszelkie prawa do Strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Działania takie jak: pobieranie, edytowanie, publikowanie lub korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji z udostępnionych na Stronie zawartości lub funkcji nie mogą naruszać przepisów niniejszego Regulaminu, interesów Sprzedawcy, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmowanie powyższych działań może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 1. Zabrania się pozyskiwania zasobów Strony w celu ich dalszego wykorzystywania, za pośrednictwem oprogramowania do web scrappingu lub web parsingu. Zezwala się na niniejsze działanie wyłącznie w sposób wskazany przez Sprzedawcę.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

 § 3. [Konto Użytkownika]

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji na Stronie w celu założenia konta Użytkownika.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zapytania ofertowego.
 3. Rejestracja Użytkownika wymaga podania następujących danych:

1)     adres e-mail;

2)     hasło.

 1. Po założeniu konta, Użytkownik w celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta, może podać dodatkowe dane, na które składają się:
  1. firma (oznaczenie przedsiębiorcy);
  2. NIP;
  3. imię i nazwisko osoby do kontaktu;
  4. siedziba;
  5. telefon;
  6. kraj;
  7. adres dostawy.
 2. W przypadku zmiany danych Użytkownika powinny one zostać zaktualizowane w koncie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem aktualizacji danych Użytkownika w szczególności, jeżeli Sprzedawca posłuży się danymi Użytkownika widniejącymi na jego koncie w celu wykonania zawartej Umowy.
 3. W celu zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem konta, Użytkownik może skorzystać z następujących kanałów komunikacji:

1)     adres e-mail: biuro@elbekom.pl

2)     telefon: 61 670 32 08;

3)     adres siedziby: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

 1. Użytkownik może usunąć swoje konto w każdym czasie, bez podania przyczyny, wysyłając wniosek za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w ust. 7 powyżej, z prośbą o usunięcie konta do Sprzedawcy.

 

§ 4. [Towary]

 1. Towary prezentowane na Stronie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i objęte gwarancją producenta, chyba że co innego wynika z opisu Towarów na Stronie.
 2. Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie na temat Towarów są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 3. Informacje o dostępności Towarów zamieszczone na Stronie podane są wyłącznie orientacyjnie i mogą podlegać zmianie.
 4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zapytania ofertowego obejmującego Towar niedostępny Sprzedawca niezwłocznie:
  1. poinformuje Zamawiającego o braku możliwości złożenia mu Oferty, lub
  2. złoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na cześć Towarów objętych Zapytaniem ofertowym, lub
  3. złoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na wszystkie Towary objęte Zapytaniem ofertowym, wskazując w Ofercie późniejszy, w stosunku do widniejącego na Stronie, termin Dostawy Towarów.
 5. Ceny prezentowane na Stronie mogą ulec zmianie w każdym czasie.
 6. W przypadku zmiany Ceny na Stronie po dokonaniu Zamówienia, a przed złożeniem Oferty przez Sprzedawcę, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany – w takim wypadku Sprzedawca złoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na nową Cenę, o ile zostanie ona zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Zamawiającego Sprzedawca powstrzyma się od złożenia Oferty.
 7. W przypadku zmiany Ceny na Stronie po złożeniu Oferty Sprzedającego wiąże cena wskazana w Ofercie.
 8. Towary prezentowane na stronie przeznaczone są dla klientów końcowych. Sprzedający może odmówić sprzedaży Towarów Zamawiającym, którzy oferują do sprzedaży (m.in. poprzez swoje strony internetowe) asortyment taki sam lub zbliżony do tego zamieszczonego na Stronie.

 

§ 5. [Zapytania ofertowe]

 1. Zapytania ofertowe mogą być składane przez Użytkowników zarejestrowanych lub niezarejestrowanych.
 2. Zamawiający może składać Zapytanie ofertowe za pośrednictwem Strony przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W sytuacji konserwacji systemu lub aktualizacji oprogramowania Strony - informacja o przerwie w działaniu zostanie podana na Stronie.
 3. Zamawiający składa Zapytanie ofertowe za pośrednictwem Strony, wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuję za pomocą wyboru polecenia „Zapytaj o ofertę/Negocjuj Cenę”, znajdującego się na podstronie prezentującej Towar i wypełnienia oraz wysłania formularza Zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do podania w formularzu Zapytania ofertowego następujących informacji: 
  1. adresu e-mail;
  2. imienia i nazwiska;
  3. numeru telefonu;
  4. treści Zapytania ofertowego.
 5. W przypadku chęci anulowania lub skorygowania Zapytania ofertowego Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą telefonicznie oraz potwierdzić anulację lub korektę Zapytania ofertowego drogą e-mail.
 6. Anulacja lub korekta Zapytania ofertowego może być dokonana jedynie do chwili zawarcia Umowy, tj. do chwili akceptacji Oferty przez Zamawiającego. Zmiana przedmiotu Umowy (Towarów objętych Umową), po przyjęciu Oferty przez Zamawiającego możliwa jest po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę.

 

§ 6. [Zawarcie i wykonanie Umowy]

 1. Z uwzględnieniem § 4 ust. 4 i ust. 6 Regulaminu, po przyjęciu Zapytania ofertowego Sprzedawca złoży Zamawiającemu Ofertę. 
 2. Integralną część Oferty stanowią postanowienia Regulaminu. Regulamin wraz z Ofertą zostanie wysłany na adres e-mail Zamawiającego podany w Zapytaniu ofertowym. 
 3. Oferta Sprzedawcy wiąże przez okres 48 godzin od jej wysłania i jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przyjmie Oferty, Oferta wygasa.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów następuje z chwilą akceptacji przez Zamawiającego Oferty Sprzedawcy. Akceptacja Oferty Sprzedającego przez Zamawiającego jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 5. Sprzedawca pomimo otrzymania Zapytania ofertowego może nie złożyć Oferty Zamawiającemu, w szczególności, jeżeli Zamówienie nie spełnia wymogów wskazanych w Regulaminie lub w przypadku wskazanym w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 6. Sprzedawca przystępuje do wykonania Umowy w terminie 24 godzin od zaakceptowania Oferty przez Zamawiającego. 
 7. Sprzedawca może wstrzymać się z wykonaniem Umowy, jeżeli złożone Zamówienie jest niepełne, do chwili uzupełnienia jego braków tj. w szczególności, jeżeli Zamawiający nie udostępni informacji dotyczących formy płatności lub sposobu odbioru Towarów.
 8. Sprzedający prześle Zamawiającemu fakturę VAT, o ile Zamawiający prawidłowo wypełni w formularzu Zamówienia dane potrzebne do wystawienia faktury VAT - w innym wypadku Zamawiający otrzyma paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon fiskalny, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Zapytaniu ofertowym. Na żądanie Zamawiającego paragon fiskalny lub faktura VAT mogą zostać wysłane w formie papierowej na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

§ 7. [Płatność]

 1. Ceny na Stronie zamieszczone przy danym Towarze podane są w kwotach brutto oraz netto i nie zawierają kosztów Dostawy, jak również innych ewentualnych kosztów, zaakceptowanych przez Klienta w związku z Umową.
 2. Zamawiający, składając Zapytanie ofertowe, obowiązany jest do wyboru preferowanej formy płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru w Siedzibie firmy;
  2. przedpłata na konto Sprzedawcy - w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia;
  3. za pobraniem – płatność gotówką Dostawcy przy Dostawie Towaru.
 3. W przypadku wyboru formy płatności wskazanej w ust. 2 pkt 2 powyżej, numer konta do wpłaty podany zostanie Zamawiającemu w Ofercie, a realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Sprzedawcy przez Zamawiającego potwierdzenia dokonania przelewu lub po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym należącym do Sprzedawcy.
 4. Klient zobowiązany jest do uregulowania płatności w terminie do 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia. Jeżeli w terminie 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia, Klient nie opłaci Zamówienia, Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży Towaru. Oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przesłane zostanie na adres e-mail podany przez Klienta na etapie składnia Zamówienia.
 5. Odstąpienie od Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 6. Zamówienie oczekujące na płatność nie jest równoznaczne z rezerwacją Towaru.

 

 § 8 [Dostawa]

 1. Dostawa Towarów prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może odebrać Towary osobiście w Siedzibie firmy albo skorzystać z ich Dostawy na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym. 
 3. Towary dostarczane są Klientowi za pośrednictwem Dostawcy, z zastrzeżeniem odbioru osobistego. Klientowi w miarę możliwości rekomenduje się sprawdzenie w obecności Dostawcy czy dostarczona przesyłka nie zawiera uszkodzeń mechanicznych oraz, czy liczba paczek zgadza się z danymi widniejącymi w liście przewozowym, a w przypadku stwierdzenia w tym zakresie nieprawidłowości, Klient powinien sporządzić w obecności Dostawcy protokół reklamacyjny. Protokół reklamacyjny może ułatwić Sprzedawcy i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku, jeżeli Klient wybierze sposób płatności w postaci przedpłaty na konto Sprzedawcy, wydanie Towarów w Siedzibie firmy lub wysłanie Towarów Klientowi nastąpi po zaksięgowaniu przelewu wraz z Kosztami dostawy na koncie Sprzedawcy.
 5. Odbiór Towarów w Siedzibie firmy jest możliwy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny odbioru Towarów ze Sprzedawcą.
 6. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę obejmujący przygotowanie Towaru do wysyłki oraz czas dostarczenia Towaru przez Dostawcę (Termin Dostawy).
 7. W indywidualnym przypadku Termin Dostawy może zostać wydłużony, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta w osobnym e-mailu.
 8. Koszt Dostawy przedstawiony jest w Ofercie. 
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie Towaru, spowodowane błędnym lub nie podaniem przez Klienta adresu dostawy, adresu e-mail lub numeru telefonu. W takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży. Dodatkowo Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niepodaniem przez Klienta wyżej wymienionych danych.

 

§ 9. [Odstąpienie od Umowy]

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Towaru do Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Wskazany dokument stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od Umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Konsument może, ale nie musi z niego korzystać.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu w formie przelewu, do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o numerze konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Sprzedawca niniejszym informuje Konsumenta, że poprzez instalację systemu operacyjnego lub innego oprogramowania wpływającego na funkcjonalność Towaru, a zainstalowanego według wskazówek określonych przez Konsumenta, dochodzi do personalizacji Towaru, według podanej przez Konsumenta specyfikacji. W takiej sytuacja Konsument nie może odstąpić od Umowy, o czym jest informowany na etapie dokonywania Zapytania ofertowego.

 

§ 10. [Gwarancja]

 1. Towary posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Roszczenia z tytułu gwarancji udzielanej przez producentów mogą być składane na adres odpowiedniego autoryzowanego punktu serwisowego producenta w Polsce. Adresy punktów obsługi serwisowej załączane są przez producenta Towaru na stronie internetowej producenta lub w karcie gwarancyjnej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w gwarancji on-line wystawionej przez gwaranta.
 2. Towar wysyłany do reklamacji powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wysłania Towaru do reklamacji w nieoryginalnym opakowaniu reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych w trakcie transportu.
 3. W ramach gwarancji Towar zostaje poddany weryfikacji autoryzowanego serwisu danej marki.

 

§ 11. [Niezgodność Towaru z Umową]

 1. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową. W przypadku wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 2. Sprzedawca na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza rękojmię względem Zamawiających będącymi przedsiębiorcami (niebędących Konsumentami).
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania był niezgodny z Umową. 
 4. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
   4. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
   5. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie opisanym w ust. 4  i ust. 5 powyżej, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 7. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową, istniejący w chwili jego dostarczenia, w przypadku jego stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 11. W przypadku niezgodności Towaru z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, w przypadku gdy:
  1. Sprzedawca odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany Towaru;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 15. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. W przypadku zaistnienia niezgodności Towaru z Umową zgłoszenie reklamacyjne określające niezgodności Towaru z Umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedawcy. 
 17. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji Towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 18. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Towaru, w zakresie jakim stanowi Towar z elementami cyfrowymi, z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy, jeżeli Umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 19. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 

§ 12. [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76 (opłata wg taryfy operatora) oraz pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 4. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR (online dispute resolution) jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Stanowi ona jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej Umowy.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj. Sprzedawca i Kupujący wyrażą na to zgodę.

 

 

 § 13. [Dane Kontaktowe]

Zamawiający może korzystać z następujących form kontaktu ze Sprzedawcą, w tym podane dane kontaktowe są właściwe do składania oświadczeń o niezgodności Towaru z Umową lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy:

  1. forma elektroniczna – biuro@elbekom.pl;
  2. forma listowna – ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań;
  3. kontakt telefoniczny – 61 670 32 08.

 

§ 14. [Postanowienia końcowe]

 1. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie.
 2. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w razie:
  1. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. zmiany sposobów płatności i Dostaw;
  3. zmiany rodzajów oferowanych Towarów, w tym wprowadzenie nowych;
  4. zmiany danych Sprzedawcy, w tym danych adresowych, nazwy, formy prawnej Sprzedawcy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 4. Sprzedawca o zamierzonej zmianie Regulaminu informuje na Stronie.
 5. Użytkownik, który posiada konto na Stronie zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu, z uwzględnieniem ust. 7 i 8 poniżej.
 7. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownicy posiadający kontro na Stronie mogą w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach Regulaminu wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia konta na Stronie ze skutkiem natychmiastowym
 8. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już Zamówienia. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 9. Prawem właściwym jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumentów uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa zwykłego miejsca pobytu Konsumenta.
 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Umowami sprzedaży Towarów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

 

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

………………….

Miejscowość, data

 

………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta

 

………………………………..

………………………………..

Adres konsumenta

 

„ELBEKOM” Leszek Kaczmarczyk, 

Obornicka 330, 60-689  Poznań, 

NIP: 8392234606

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy na odległość zawartej w dniu ……………………. bez podania przyczyny.  

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*………     / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

 

 

………………………

   Podpis konsumenta

 

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)