Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich Zamawiający może składać Sprzedającemu Zamówienia Towarów prezentowanych na Stronie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów. Regulamin zawiera również informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji Towarów.
  2. Do składania zamówień w sklepie uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I ust. 4 pkt 4. Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.
  3. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jako Oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powinna być traktowana odpowiedź Sprzedającego na Zamówienie złożone przez Zamawiającego.
  4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)      Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony;

2)      Strona – strona internetowa funkcjonująca pod adresem: http://elbekom.pl;

3)      Sprzedający – „ELBEKOM” Leszek Kaczmarczyk, adres: os. Bolesława Śmiałego 9 lok. 6, 60-682 Poznań, NIP: 8392234606, REGON: 220215167;

4)      Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

5)      Zamówienie – niestanowiąca oferty ani odpowiedzi na ofertę lista Towarów sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem Strony, które Zamawiający zamierza kupić od Sprzedającego;

6)      Towar – produkty prezentowane przez Sprzedającego na Stronie, które mogą być przedmiotem Zamówienia;

7)      Cena – wyrażona w złotych polskich cena Towaru brutto (z podatkiem VAT), umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy;

8)      Koszty dostawy – opłata za dostawę Towaru do Zamawiającego;

9)      Dostawca – firma kurierska wynajęta przez Sprzedającego, która dostarcza Zamawiającemu Towary będące przedmiotem Oferty;

10)      Oferta – oferta sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego składana Zamawiającemu przez Sprzedającego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

11)      Siedziba firmy – lokal mieszczący się przy ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

 

II. STRONA

 

1. Aby skorzystać ze Strony lub założyć konto Użytkownika, zgodnie z pkt III Regulaminu, niezbędne jest:

1)      łącze internetowe;

2)      najnowsza wersja następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari oraz Internet Explorer w wersji 8.0 lub 9.0;

3)      aktywne konto e-mail.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działania Strony u Użytkowników niespełniających warunków wskazanych w ust. 1.

3. W trakcie prowadzenia prac mający na celu ulepszenie Strony lub jej konserwację dostęp do Strony może być czasowo wyłączony lub utrudniony. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku pracami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. Sprzedający informuje, iż Użytkownik korzystając ze Strony, jak każdy użytkownik Internetu, narażony jest na zagrożenia, do których należą:

1)      możliwość „zainfekowania” systemu Użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”;

2)      działalnością tzw. hackerów, zmierzająca do włamania się zarówno do systemu Sprzedającego (np. atak na Stronę), jak i Użytkowników;

3)      możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji;

4)      możliwość łowienia haseł (tzw. phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;

5)      możliwość niedozwolonego podsłuchu przy użyciu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie danych przepływających w sieci (spyware).

5. Wszelkie treści zawarte na Stronie podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego.

 

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownik może dokonać rejestracji na Stronie w celu założenia konta Użytkownika.

2. Rejestracja i korzystanie z konta Użytkownika jest bezpłatne.

3. Rejestracja Użytkownika wymaga podania następujących danych:

1)     adres e-mail;

2)     hasło.

4. Po założeniu konta Użytkownik w celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta może podać dodatkowe dane, na które składają się:

1)     firma (oznaczenie przedsiębiorcy);

2)     NIP;

3)     imię i nazwisko osoby do kontaktu;

4)     siedziba;

5)     telefon;

6)     kraj;

7)     adres dostawy.

5. Po dokonaniu rejestracji i podaniu dodatkowych danych wskazanych w ust. 4 Użytkownik uzyskuje możliwość:

1)     składania Zamówień bez każdorazowego wypełniania danych Zamawiającego w formularzu Zamówienia;

2)     możliwość śledzenia realizacji Zamówień;

3)     dostęp do historii Zamówień.

6. W przypadku zmiany danych Użytkownika powinny one zostać zaktualizowane na koncie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem aktualizacji danych Użytkownika w szczególności, jeżeli Sprzedający posłuży się danymi Użytkownika widniejącymi na jego koncie w celu wykonania zawartej umowy.

7. W celu zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem konta, Użytkownik może skorzystać z następujących kanałów komunikacji:

1)     adres e-mail: biuro@elbekom.pl

2)     telefon: 61 670 32 08;

3)     Adres siedziby - ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

8. Użytkownik może usunąć swoje konto w każdym czasie, bez podania przyczyny, wysyłając wniosek z prośbą o usunięcie konta do Sprzedającego.

 

IV. TOWARY

 

1. Towary prezentowane na Stronie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i objęte gwarancją producenta chyba, że co innego wynika z opisu Towarów na Stronie (np. Towary „poleasingowe”).

2. Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie na temat Towarów są zgodne z danymi katalogowymi producentów i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność właściwości Towarów z tymi danymi.

2a. Sprzedający i Zamawiający wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych przez Sprzedającego Zamawiającemu towarów.  

3. Orientacyjna informacje o dostępności poszczególnych Towarów zamieszczone są na Stronie.

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zamówienia obejmującego towar niedostępny Sprzedający niezwłocznie:

1)     poinformuje Zamawiającego o braku możliwości złożenia mu Oferty albo

2)     Złoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na cześć Towarów objętych Zamówieniem albo

3)     Złoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na wszystkie Towary objęte zamówieniem wskazując w Ofercie późniejszy, w stosunku do widniejącego na Stronie, termin dostawy Towarów.

5. Ceny prezentowane na Stronie mogą ulec zmianie w każdym czasie.

6. W przypadku zmiany Ceny na Stronie po dokonaniu Zamówienia, a przed złożeniem Oferty przez Sprzedającego, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany – w takim wypadku Sprzedający złoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na nową Cenę, o ile zostanie ona zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Zamawiającego Sprzedający powstrzyma się od złożenia Oferty.

7. W przypadku zmiany Ceny na Stronie po złożeniu Oferty Sprzedającego wiąże cena wskazana w Ofercie.

8. Towary prezentowane na stronie przeznaczone są dla klientów końcowych. Sprzedający może odmówić sprzedaży Towarów Zamawiającym, którzy oferują do sprzedaży (m.in. poprzez swoje strony internetowe) asortyment taki sam lub zbliżony do tego zamieszczonego na Stronie.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiających zarejestrowanych lub niezarejestrowanych.

2. Złożenie zamówienia następuje przez wypełnienie oraz wysłanie formularza znajdującego się na Stronie. Zamawiający jest zobowiązany do podania w Zamówieniu następujących informacji:

1)     firma (oznaczenie przedsiębiorcy);

2)     NIP;

3)     imię i nazwiskoosoby do kontaktu;

4)     adres siedziby;

5)     adres e-mail;

6)     telefon;

7)     kraj;

8)     adres dostawy;

9)     sposób dostawy;

10)     sposób płatności.

3. Zamówienia mogą być składane każdego dnia o dowolnej porze.

4. W przypadku chęci anulowania lub skorygowania Zamówienia Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się w tym celu ze Sprzedającym telefonicznie oraz potwierdzić anulacje, lub korektę Zamówienia drogą e-mail.

5. Anulacja lub korekta Zamówienia może być dokonana jedynie do chwili zawarcia umowy tj. do chwili akceptacji Oferty przez Zamawiającego. Zmiana przedmiotu umowy po przyjęciu Oferty przez Zamawiającego możliwa jest po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Zamawiający składając Zamówienie, obowiązany jest do wyboru preferowanej formy płatności.

2. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:

1)     płatność gotówką przy odbiorze Towaru w Siedzibie firmy;

2)     przedpłata na konto Sprzedającego - w tytule przelewu należy podać numer zamówienia;

3)     za pobraniem – płatność gotówką Dostawcy przy dostawie Towaru.

3. W przypadku wyboru formy płatności wskazanej w ust. 2 pkt 2 numer konta do wpłaty podany zostanie Zamawiającemu w Ofercie.

 

VII. ZAWARCIE UMOWY

 

1. Z uwzględnieniem pkt IV ust. 4, po przyjęciu Zamówienia Zamawiający złoży Zamawiającemu Ofertę. Integralną część Oferty stanowią zapisy Regulaminu. Regulamin zostanie wysłany na adres e-mail Zamawiającego podany w Zamówieniu wraz z Ofertą.

2. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje z chwilą akceptacji przez Zamawiającego Oferty Sprzedającego. Akceptacja Oferty Sprzedającego przez Zamawiającego jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3. Oferta Sprzedającego wiąże przez okres 48 godzin od jej wysłania i jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przyjmie Oferty, Oferta wygasa.

4. Sprzedający pomimo otrzymania Zamówienia może nie złożyć Oferty Zamawiającemu, w szczególności, jeżeli Zamówienie nie spełnia wymogów wskazanych w Regulaminie lub w przypadku wskazanym w pkt IV ust. 8.

 

VIII. WYKONANIE UMOWY

 

1. Sprzedający przystępuje do wykonania umowy w terminie 24 godzin od zaakceptowania Oferty przez Zamawiającego. Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem umowy, jeżeli złożone Zamówienie jest niepełne do chwili uzupełnienia jego braków tj. w szczególności, jeżeli Zamówienie nie zawiera deklaracji Zamawiającego co do formy płatności lub sposobu odbioru towarów.

2. Zamawiający może odebrać towary osobiście w Siedzibie firmy albo skorzystać z ich dostawy na adres wskazany w Zamówieniu. Zamawiający winien wybrać sposób odbioru Towarów w Zamówieniu.

3. W przypadku, jeżeli Zamawiający wybierze sposób płatności w postaci przedpłaty na konto Sprzedającego, wydanie Towarów w Siedzibie firmy lub wysłanie Towarów Zamawiającemu nastąpi po zaksięgowaniu Ceny wraz z Kosztami dostawy na koncie Sprzedającego.

4. Odbiór Towarów w Siedzibie firmy jest możliwy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny odbioru Towarów ze Sprzedającym.

5. Zamówione Towary dostarczane są na terytorium działania Sprzedającego, a więc wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dokładny termin dostawy zamówionych Towarów widnieje w Ofercie.

7. Koszt dostawy podawany jest na Stronie oraz widnieje w Ofercie. Dostawa zamówień jest bezpłatna, jeżeli wartość brutto Zamówienia jest wyższa niż 2000 zł, a Zamawiający wybrał formę płatności „przedpłata na konto Sprzedającego”.

8. Towary dostarczane są Zamawiającemu za pośrednictwem Dostawcy. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności Dostawcy czy dostarczona przesyłka nie zawiera uszkodzeń mechanicznych oraz czy liczba paczek zgadza się z danymi widniejącymi w liście przewozowym a w przypadku stwierdzenia w tym zakresie nieprawidłowości, Zamawiający winien sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny, który będzie podstawą do zgłoszenia reklamacji.

9. Z uwzględnieniem ust. 10, wraz z Towarami Zamawiający otrzyma dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT.

10. Sprzedający prześle Zamawiającemu fakturę VAT, o ile Zamawiający prawidłowo wypełni w formularzu Zamówienia dane potrzebne do wystawienia faktury VAT - w innym wypadku Zamawiający otrzyma paragon fiskalny. Faktura Vat lub paragon fiskalny, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Zamówieniu. Na żądanie Zamawiającego paragon fiskalny lub faktura VAT mogą zostać wysłane w formie papierowej na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację:

1)     w formie elektronicznej – na adres: biuro@elbekom.pl;

2)     w formie pisemnej – na adres Siedziby firmy.

Uprawnienie do złożenia reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza postanowienia odnośnie wyłączenia rękojmi, o którym mowa w pkt. IV ust. 2a.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego listownie, na adres e-mail lub telefonicznie w terminie 14 dni roboczych. Termin wskazany w zdaniu poprzednim może zostać wydłużony o czas niezbędny do weryfikacji reklamacji przez autoryzowany serwis.

3. Reklamacje z tytułu gwarancji udzielanej przez producentów mogą być składane na adres odpowiedniego autoryzowanego punktu serwisowego producenta w Polsce. Adresy punktów obsługi serwisowej załączane są przez producenta towaru na stronie internetowej producenta lub w karcie gwarancyjnej.

4. Towar wysyłany do reklamacji powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wysłania Towaru do reklamacji w nieoryginalnym opakowaniu reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych w trakcie transportu.

5. Koszt dostarczenia towaru do reklamacji ponosi reklamujący.

6. Reklamowany Towar zostaje poddany weryfikacji autoryzowanego serwisu danej marki.

 

X. DANE KONTAKTOWE

 

Zamawiający może korzystać z następujących form kontaktu ze Sprzedającym:

1)     forma elektroniczna – biuro@elbekom.pl;

2)     forma listowna – ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań;

3)     kontakt telefoniczny – 61 670 32 08.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z umowami sprzedaży Towarów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności dostępna pod adresem: http://elbekom.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html